MNQ-XH01 | 天暴星-琥珀炎黄-白起

MNQ-XH02 | 天速星-玉罗刹-曹仁

MNQ-XH03 | 地会星-寒龙子-敖丙

MNQ-XH04 | 地威星-封刃灵-干将

MNQ-XH05 | 摇光宫-破军星君-吕布

MNQ-XH05X | 摇光宫-破军星君-吕布(豪华版)

MNQ-XH06 | 地阔星-花刀将-龙且

MNQ-XH07 | 地魔星-平天大圣-牛魔王

敬请期待 | MNQ-XH08

MNQ-XH09X | 开阳宫-武曲星君-关羽·赤炎火龙驹

敬请期待 | MNQ-XH11

敬请期待 | MNQ-XH12